پرسش های متداول

نحوه دریافت تأییدیه مشاوران از دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو چگونه است؟
نحوه ارسال نظر و یا پیشنهاد در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو چگونه است؟
نحوه همکاری با بخش آموزش مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو چگونه است؟
نحوه اطلاع از زمان و نحوه برگزاری مانورهای تمرینی آموزشی سال جاری چگونه است؟