درباره ما

تاریخچه

دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با توجه به مفاد آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و مصوبه کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، تشکیل و مدیرکل آن در تاریخ 1390/9/1 توسط وزیر نیرو منصوب شد.
 

اهداف

اهداف این حوزه مطابق نظام نامه ابلاغی 1391/7/1 به شرح زیر تعریف شده است:
حفظ وحدت رویه، کنترل متمرکز در سطوح راهبردی، انسجام بخشی تعاملات درون سازمانی و  برون سازمانی و همسان سازی روند انجام طرح های ذیربط در کلیه شرکت های تابعه و  وابسته وزارت نیرو با تکیه بر موارد ذیل می باشد:
 • برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های ایمن سازی در تأسیسات حیاتی، حساس و مهم صنعت  آب و برق
 • کسب آمادگی های لازم در ابعاد سازماندهی و تأمین و تجهیز منابع
 • ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه های مدیریت بحران و پدافند  غیر عامل
 • افزایش آستانه مقاومت و ظرفیت پایداری، استمرار ارائه خدمات و کاهش زمان بازگشت در  شرایط اضطرار
 • مدیریت ریسک  و مدیریت جامع بحران

مأموریت ها

 • نیازسنجی، برنامه‌ریزی، سیاست گذاری و ارائه خط‌مشی‌های لازم جهت استقرار نظام  مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
 • فرماندهی عملیات و راهبری در بحران های ملی (سطح 1)
 • تصویب استانداردها  و  سطح‌بندی خطرات و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرحهای توسعه  ای  و نظارت بر حسن اجرای آنها
 • پی گیری  مصوبات و ابلاغیه‌های سازمان مدیریت بحران کشور، کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور،  سازمان پدافند غیرعامل کشور، شورای عالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور
 • سیاست گذاری و نظارت بر اجرای دوره‌ها و کارگاه های آموزشی، سمینارها و موارد مشابه بر  اساس ضوابط مربوطه
 • بررسی و تأیید اولویت‌بندی طرح ها و اعتبارات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران و  پدافند غیرعامل  و نظارت بر انجام مطالعات و اجرای ضوابط مربوطه
 • همکاری با کمیته ها و کارگروه های تخصصی مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

ساختار-شرح وظایف کلی                                                 

گروه مدیریت بحران

 • احصای مخاطرات، تحلیل و ارزیابی
 • خطرپذیری کلیه تأسیسات و فرآیندهای صنعت آب و برق
 • سیاست گذاری و برنامه  ریزی مدیریت بحران
 • مستندسازی بحران ها و تحلیل عملکرد مدیریت بحران

گروه پدافند غیرعامل

 • سیاست گذاری و برنامه ریزی پدافند غیر عامل
 • راهبری پدافند غیر عامل 

گروه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

 • طراحی، استقرار نظام مدیریت HSE وزارت نیرو و ارزیابی و ارتقای مستمر آن
 • تدوین سیاست ها، راهبردها و برنامه های بهبود عملکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ارزیابی آنها