تشکیل جلسات هماهنگی برگزاری مانورهای تمرینی آموزشی
1399/05/21

جلسات متوالی هماهنگی برگزاری مانورهای تمرینی آموزشی مناظق شش گانه کشور روزهای هشتم، دوازدهم و پانردهم مردادماه سال جاری تشکیل شد؛ از موارد مطرح شده در این جلسات که با مشارکت اعضای شورای هماهنگی استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه، گلستان، قزوین، هرمزگان و بوشهر به صورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید، اجرای شیوه نامه ارسالی درباره برگزاری مانورهای عملیاتی، اقدامات انجام یافته بر اساس زمانبندی و بررسی دیگر مشکلات موجود بود. مهم ترین نکته مورد تأکید در این جلسات همزمانی برگزاری مانورها با شیوع کرونا است که برگزاری مانور تحت شرایط حاضر کشور مورد تأکید قرار گرفت و از آن به عنوان فرصتی مناسب برای تمرین و آمادگی برای مواجهه با نهدیدات ترکیبی یاد شد.