همایش ها و کارگاه ها

چهارمین همایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
20 تا 21 مرداد 1397

سومین همایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
17 اسفند 1395

دومین همایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
21 تا 22 مهر 1394

اولین همایش مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
19 اسفند 1393