کتب و نشریات علمی

مجله های داخلی

عنوان مجله آدرس وب سایت
نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران  http://www.joem.ir/
نشریه دانش پیشگیری و مدیریت بحران  http://www.dpmk.ir/
نشریه علمی پدافند غیر عامل http://pd.ihu.ac.ir/
نشریه علمی پدافند الکترونیک و سایبری http://ecdj.ihu.ac.ir/
نشریه علمی علوم و فناوری های پدافند نوین http://adst.ihu.ac.ir/
نشریه علمی امنیت ملی http://ns.journals.sndu.ac.ir/
نشریه  مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری http://cmj.ihu.ac.ir/
نشریه علمی مطالعات دفاعی استراتژیک  https://sds.sndu.ac.ir/
نشریه علمی - پژوهشی پژوهش های حفاظتی-امنیتی http://jpas.ihu.ac.ir/
نشریه علمی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی http://sspp.iranjournals.ir
نشریه علمی-پژوهشی امنیت پژوهی  http://fstc.ac.ir/fzr.amniat
نشریه پدافند غیرعامل و امنیت http://fstc.ac.ir/fzr.padafand
نشریه علمی آفاق امنیت  http://ps.ihu.ac.ir/
نشریه علمی-ترویجی منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا) http://monadi.isc.org.ir
نشریه بهداشت، ایمنی و محیط زیست http://www.ijhse.ir/
نشریه بهداشت محیط و توسعه پایدار http://jehsd.ssu.ac.ir/
نشریه مدیریت و مهندسی بهداشت محیط http://ehemj.com/
نشریه علمی تخصصی مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار http://shij.ir/ensd/default.aspx
نشریه مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار https://emsd.ir/
نشریه سلامت و محیط زیست https://ijhe.tums.ac.ir/
نشریه مخاطرات محیط طبیعی https://jneh.usb.ac.ir/
نشریه علمی و پژوهشی مهندسی بهداشت محیط https://jehe.abzums.ac.ir/
نشریه پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط http://jaehr.muk.ac.ir/
نشریه آرشیو بهداشت حرفه ای http://aoh.ssu.ac.ir/
نشریه علمی ایمنی زیستی http://journalofbiosafety.ir/
نشریه بهداشت و ایمنی کار https://jhsw.tums.ac.ir/
نشریه علمی- پژوهشی سلامت کار ایران http://ioh.iums.ac.ir/
نشریه علمی-تخصصی طب کار http://tkj.ssu.ac.ir/
نشریه محیط زیست و مهندسی آب http://www.jewe.ir/
پرتال نشریات علمی https://journals.msrt.ir/
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی https://www.sid.ir/

مجله های بین المللی

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15396924 Risk Analysis
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijram International Journal of Risk Assessment and Management
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-disaster-risk-reduction International Journal of Disaster Risk Reduction
https://link.springer.com/journal/13753 International Journal of Disaster Risk Science
http://aet.irost.ir/ (Advances in Environmental Technology (AET
https://www.gjesm.net/   (Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM
http://www.jett.dormaj.com/ (Journal of Environmental Treatment Techniques (JETT 
http://sjournals.com/index.php/SJES (Scientific Journal of Environmental Sciences (SJES

دانلود کتاب

دانلود رایگان کتب مدیریت بحران و پدافند غیرعامل                                                                                                                                                                              http://www.pdrc.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=401