همایش های علمی

همایش و کنفرانس

عنوان کنفرانس سایت تاریخ برگزاری
 کنفرانس بین‌المللی برق http://www.psc-ir.com آبان 1398
همایش بین المللی انرژی http://irannec.com/Home.aspx خرداد 1397
کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت http://www.ipaps.ir دی 1398
کنفرانس ملی مهندسی برق ایران icee2019.yazd.ac.ir/ اردیبهشت 1398
 کنفرانس بین المللی شبکه‌های توزیع نیروی برق www.epd-c.ir/epdc24/fa-ir/Page101/ خرداد 1398
کنفرانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران icredg2019.ir/fa/index.php خرداد 1398
 کنفرانس انرژی بادی ایران http://www.iranwec.com اردیبهشت 1398
کنفرانس منطقه ای سیرد http://cired.ir بهمن 1397
کنفرانس شبکه های هوشمند انرژی sgc2019.sharif.ir/ آذر 1398
کنفرانس ملي نیروگاههای برق dpgm.ir/epgc9/ اردیبهشت 1398
همایش ملی مدیریت مصرف آب  www.iwwa-conf.ir/ آذر 1398
کنفرانس هیدرولیک ایران www.conf.iha.ir/ بهمن 1398
کنفرانس مدیریت و مهندسی سیلاب www.ifmc.ir/fa/ مرداد 1398