نظرسنجی دوره های آموزشی

هماهنگی های انجام شده توسط واحد آموزش:
کیفیت محتوای فایل ها و فیلم های آموزشی:
میزان تسلط مدرس به محتوای دوره آموزشی:
نحوه بیان و قدرت انتقال مفاهیم توسط مدرس:
ارائه مثال های کاربردی برای تفهیم مطالب:
میزان کاربردی بودن مطالب:
به روز بودن مطالب:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code