نظرسنجی مجری دوره های تخصصی

نظرسنجي

رضایت شما از مرکز تخصصی آموزش از راه دور (گیلان) به چه میزان است؟