دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح‌های توسعه‌ای مشمول ماده 215 برنامه پنجم توسعه
1395/09/15
مطابق ماده 215 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، پیشنهاد طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با لحاظ گزارش توجیهی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی امکانپذیر است؛ لذا به منظور ایجاد وحدت رویه در شرکتهای تابعه و وابسته، تسهیل در نحوه تهیه و تصویب گزارشهای توجیهی پدافند غیرعامل طرحهای مشمول و در راستای اجرایی نمودن ماده قانونی یادشده و دستورالعمل اجرایی آن دستورالعمل "تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح‌های توسعه‌ای" تهیه گردیده است.