آیین نامه داخلی تشخیص صلاحیت مشاوران
1395/07/07
مقررات این آیین نامه برای تشخیص صلاحیت مشاوران به منظور انجام پروژه های پدافند غیرعامل وزارت نیرو به کار می رود، مشاوران جهت تایید صلاحیت فنی، فرم ها و مدارک مربوطه را تکمیل و ارسال نمایند.