مديريت بحران

1400/04/14
آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت بحران کشوردر تاریخ 1400/4/2 به تصویب هیئت وزیران رسید.
1398/07/06
قانون مدیریت بحران کشور در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1398/5/7 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/5/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.