سایر

1398/07/06
قانون مدیریت بحران کشور در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1398/5/7 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/5/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. 
1395/06/03
اظهار نظر در مورد پیش نویس مبحث 21 مقررات ملی ساختمان