بخشنامه ها و دستورالعمل ها

آئین‌نامه اجرایی ماده 58 قانون احکام دائمی و بند(پ) ماده 106 و ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور
1397/09/07
ماده 58 قانون احکام دائمی:
دولت مکلف است نسبت به رعایت اصول پدافند غیرعامل در مطالعه، طراحی و اجرای طرحهاي  حساس و  مهم و نيز تأسيسات زيربنايي و ساختمان‌هاي حساس و شريان‌هاي اصلي و حياتي کشور و آموزش عموم مردم توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري به‌ منظور پيشگيري و کاهش مخاطرات ناشي از سوانح غيرطبيعي و ايجاد سامانه پايش، هشدار، خنثي‌سازي درخصوص تهديدات نوين در مراكز مذكور اقدام كند.

بند (پ) ماده 106 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:

به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها و ارتقاي پايداري ملي، کليه دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت سياست‌هاي پدافند غيرعامل و انجام اقدامات زير مي‌باشند:

۱- اجرای کامل پدافند غیرعامل برای کلیه مراکز حياتي و حساس کشور بر اساس طرح مصوب كميته دائمي پدافند غيرعامل مبتني بر گسترش هوشمندانه و مصون‌سازي آن و تصويب در مراجع قانوني آن.

۲- تهیه و تدوین طرحهای ایمن‌سازي و حفاظت از مراکز مهم کشور و به اجرا درآوردن آنها پس از تصويب کميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه و تصويب در مراجع قانوني آن.

۳- تهیه پیوست پدافند غیرعامل برای طرحهاي حساس جديد کشور و الزام به رعايت و اجراي آنها پس از تصويب کميته دائمي پدافند غيرعامل از منابع دستگاه مربوطه آن.


ماده 109 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور:

دولت مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و هماهنگي سازمان پدافند غيرعامل اقدامات ذيل را به عمل آورد:

الف- ایجاد سامانه پدافند رایانیکی(سايبري) در سطح ملي و ارتقاي قدرت رصد، پايش، تشخيص و هشداردهي، مصون‌سازي و افزايش توان مقابله با پيامدهاي ناشي از وقوع احتمالي تهديد با بهره‌گيري از ظرفيت دستگاههاي استاني و نيروهاي مسلح با هدف مصون‌سازي و يا بي‌اثرسازي اين‌گونه تهديدات بر سرمايه‌هاي ملي.

ب- افزایش سطح آموزش رایانیکی(سايبري) مديران و کارکنان دستگاههاي اجرائي به منظور جلوگيري از نفوذ و مختل نمودن سامانه(سيستم)هاي نرم‌افزاري دستگاه ذي‌ربط و  توسعه آمادگي‌ها.


آئین‌نامه اجرایی (فایل پیوست شده)، به منظور تبیین، تعریف و شفاف سازی بندهای قانونی فوق توسط کمیته دائمی پدافند غیرعامل تهیه و تدوین گردیده است.