فرم نظرسنجی دوره آموزشی مصون سازی IT

نحوه اطلاع رسانی برگزاری دوره آموزشی:
زمان برگزاری دوره آموزشی:
محل برگزاری دوره آموزشی:
نظم شروع و خاتمه برنامه ها:
نحوه و کیفیت پذیرایی:
میزان رضایت از ارائه اولین سخنران:
میزان رضایت از ارائه سخنران دوم:
کاربردی بودن دوره آموزشی:
ارزیابی کلی از دوره آموزشی:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code