مانورهای منطقه ای

-گزارش برگزاری مانور منطقه مرکزی شمال کشور مورخ 4 آبان 1400
-گزارش برگزاری مانور منطقه شمال شرق کشور مورخ 20 مهر 1400
-گزارش برگزاری مانور منطقه شمال غرب کشور مورخ 6  مهر 1400
-فایل ارائه شده در جلسه مورخ 1400/4/6 در خصوص هماهنگی برگزاری مانورهای تمرینی آموزشی سال 1400 
-کلیات برگزاری مانورهای تمرینی آموزشی سال 1400

-فرم‌ صورتجلسه ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
-فرم‌هاي صورتجلسات مانورهای تمرینی آموزشی مناطق ششگانه کشور 1399
-برنامه زمان بندی برگزاری نشست های تخصصی  مناطق شش گانه سال 1399

-کلیات برگزاری مانورهای عملیاتی سال 1399

-گزارش برگزاری نشست تخصصی منطقه جنوب غرب مورخ 9 و 10 مهر 1398
-گزارش برگزاری نشست تخصصی منطقه مرکزی شمال مورخ 12 و 13 شهریور 1398
-شروع برگزاری دومین دوره برنامه های منطقه ای با مانور منطقه مرکزی شمال کشور
-برنامه زمان بندی برگزاری نشست های تخصصی  مناطق شش گانه سال 1398
درصورت داشتن سوال با شماره 81606364 تماس حاصل فرمائید.