ویرایش آیین نامه ارزیابی مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو
1400/12/09

آیین نامه ارزیابی مشاوران پدافند غیر عامل وزارت نیرو مصوب 1395 در اسفندماه سال 1400 مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. لازم است شرکت های مشاور درخواست های خود را جهت دریافت صلاحیت مشاوره مطابق با مفاد آیین نامه ویرایش شده تنظیم و جهت بررسی برای دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو ارسال نمایند.