مانور تمرینی- آموزشی منطقه جنوب غرب کشور در استان ایلام
1398/07/07

مانور تمرینی – آموزشی منطقه جنوب غرب کشور در استان ایلام با حضور اعضاي شورای هماهنگی (مدیران مدیریت بحران و پدافندغیرعامل صنعت آب و برق) استان های منطقه جنوب غرب کشور و با هدف هماهنگی، هم افزایی، انسجام بخشی و افزايش آمادگي در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، در تاریخ های 9 و 10 مهر در استان ایلام برگزار خواهد شد. برپايي کمپ اضطراري، اردوی شبانه، تهدید شناسی و تدوین سناریو بر اساس تهدیدات غالب و اجرای مانور دور میزی با حضور کلیه مدیران دفاتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل صنعت آب و برق استان های خوزستان، لرستان و کرمانشاه از موارد پیش بینی شده این برنامه است. از برنامه های جانبی مانور نیز بازدید از سد سیمره می باشد.