لغو مانور تمرینی-آموزشی منطقه شمال شرق
1398/08/04

با توجه به تداخل زمان برگزاری همایش ملی "سیلاب 98-97 اگر تکرار شود" با نشست منطقه شمال شرق از 21 ام تا 23 ام آبان ماه، نشست مزبور در تاریخ از پیش تعیین شده برگزار نخواهد شد و متعاقباً تاریخ جدید اطلاع رسانی خواهد شد.