تقدير مدير كل دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل
1399/11/18

به دنبال اجراي موفقيت آميز مانورهاي تمريني آموزشي در مناطق شش گانه كشور كه با ميزباني استان هاي آذربايجان غربي، كرمانشاه، گلستان، قزوين، بوشهر و هرمزگان در پائيز سال جاري برگزار گرديد مدير كل دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل وزارت نيرو با ارسال تقدير نامه از كليه عوامل اجرايي مانورهاي مذكور قدرداني نمود. اعطاي تقدير نامه ها با اعزام نماينده دفتر مذكور به استان ها و طي مراسمی با رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي به ويژه بخشنانه 27 ام انجام گرديد. 
حضور نمايندگان دستگاههاي استاني به ويژه مديران كل مديريت بحران و پدافند غير عامل استانداري ها در اين مراسم و بازتاب آن در رسانه هاي استاني از موارد قابل ذكر در اين ارتباط است. لازم به توضيح است مانورهاي تمريني آموزشي در مناطق شش گانه كشوري هرساله با برنامه ريزي قبلي و ابلاغ آن به استان هاي ميزبان توسط دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل وزارت نيرو برگزار مي گردد و نتايج ارزشمندي در بهبود مديريت بحران و پدافند غير عامل داشته است. مانورهاي سال جاري نیز براساس برنامه ريزي ها به صورت عملياتي پيش بيني شده بود كه با شيوع ويروس كرونا علي رغم تدوين پروتكل بهداشتي ويژه (بخشنامه 27 ام) بخش عملياتي آن ها حذف و به صورت دور ميزي برگزار گرديد.