برگزاری دوره آموزشی تاب آوری در صنعت آب و برق
1398/11/13


دوره آموزشی تاب آوری در صنعت آب و برق در تاریخ 1398/11/13 با ارائه آقای دکتر نکوئی برای همکاران حوزه ستادی در محل وزارت نیرو برگزار گردید.