اطلاع رسانی به موقع حوادث
1401/03/30

با توجه به اهميت اطلاع رساني به موقع حوادث و به كار گيري تمهيدات لازم در راستاي پاسخ به موقع و مدیریت اثربخش حوادث و بحران ها و به دنبال آن كاهش خسارات مادي و معنوي مرتبط با آنها از يك سوي و اقدامات مورد نياز در راستاي مديريت مصرف برق و آب در ماه هاي پيش رو از سوي ديگر، ضرورت توجه مدیران و کارشناسان به موارد ابلاغي را مضاعف می نماید؛ در این راستا انتظار مي رود مديران عامل محترم شركت ها موارد را وفق نامه های ذیل جهت مديريت هرچه كاراتر و اثربخش تر حوادث و بحران ها مورد نظر قرار دهند.