ابلاغیه دوره های آموزشی جدید
1398/07/03


سه دوره جدید
- امنیت سایبری اتوماسیون پست های توزیع و فوق توزیع و انتقال
- سناریونویسی
- پدافند اقتصادی (دفاع اقتصادی) 
و اصلاحیه چهار دوره:
- پیشگیری و مدیریت تنش های اجتماعی
- پیشگیری و مقابله با خرابکاری صنعتی
- پدافند زیستی در صنعت آب و برق
- سامانه فرماندهی حادثه (ICS) سطح 100
در پنجاه‏ وهفتمین جلسه کمیته توانمندسازی منابع انسانی (مورخ 1398/6/5) به تصویب رسید و به مشاغل مرتبط تخصیص داده شد.