آموزش نحوه تهیه سناریو و انجام مانورهای آمادگی
1394/07/27
به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها و ستاد وزارت نیرو و ممانعت از موازی کاریهای احتمالی فایل آموزشی نحوه تهیه سناریو و برگزاری مانورهای آمادگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سایت قرار گرفت.