آموزش

مرکز تخصصی آموزش های مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE


  

آموزش

تقویم آموزشی سال 1401 (1401/3/21)

تفاهم نامه  آموزشی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو با پژوهشگاه نیرو (1400/6/15)

تقویم آموزشی سال 1400 (1400/3/9)

تقویم آموزشی سال 1399 (1399/5/29)

طرح آموزشی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو (1399/5/29)

تفاهم نامه همکاری آموزشی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو با مؤسسه آموزش های تخصصی صنعت آب و برق (1399/2/22)

گزارش عملکرد آموزشی سال 1398 (1399/2/20)

تفاهم نامه همکاری دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو با دانشگاه صنعتی مالک اشتر (1398/8/19)


ابلاغ اصلاحیه چهار دوره حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل (1398/7/3)

ابلاغ سه دوره جدید حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل (1398/7/3)


تقویم آموزشی سال 1398 (1398/2/20)

گزارش عملکرد آموزشی سال 1397 (1398/2/10)

ابلاغ دوره های مدیریت بحران در سطح مدیران میانی و ارشد (1397/11/9)

ابلاغ سطح بندی پست های مدیریتی و سرپرستی در وزارت نیرو (1397/10/30)

فرم جدید درخواست دوره آموزشی (1397/10/2)

ابلاغ چهار دوره جدید حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل (1397/9/26)

مراکز مجاز جهت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت (1397/7/10)

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی (1396/12/20)

لیست دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی مصوب حوزه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل (1396/9/22)

تفاهم نامه همکاری آموزشی دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو با مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق (1396/7/25)