درباره ما

 دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در سطح اداره کل تشکیل و زیر نظر بالاترین مقام (وزیر نیرو) می باشد که
در حال حاضر با تفویض اختیار زیر نظر قائم مقام محترم وزیر می باشد. 

ماموریت این دفتر در چارچوب اعمال حاکمیت عمومی بر صنعت آب و برق به صورت زیر تعریف شده است:

1) شناسايي، احصاء و سطح بندي اماکن و تأسيسات صنعت آب و برق (از منظر خدمات رساني و گسترة عملکرد) براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط موجود.
2) طراحي، تهيه و تدوين بانک جامع اطلاعاتي منابع مادي و انساني و بهره‌گيري از آن در مديريت بحران.
3) سياست‌گذاري، تعيين خطوط مشي و اهداف کلان وزارت نيرو در راستاي کاهش ميزان خطرپذيري (مديريت ريسک) و آمادگي در خصوص مديريت بحران.
4) طراحي و تدوين برنامه‌هاي استراتژيک و مدت دار، منطبق با برنامه‌هاي پنجسالة توسعه‌اي کشور.
5) نيازسنجي، شناسايي و احصاء امور استمراري (قبل، حين و بعد از بروز بحران) در راستاي تدوين استانداردها، دستورالعمل‌ها، آئين نامه‌ها و بخشنامه‌ها.
6) طراحي، تدوين و ابلاغ شرح وظايف، حيطة عملکرد، مسئوليّت‌ها و اختيارات شرکت‌هاي مادرتخصصي و تابعه و اجزاي سازماني هريک از آنها (قبل ، حين و بعد از بروز بحران).
7) طراحي، تدوين و ابلاغ شرح خدمات مشاوران و پيمانکاران (متخصص در حيطه مديريت بحران) حوزه‌ي صنعت آب و برق و کنترل و نظارت بر اجراي خدمات ارايه شده توسط آنها.
8) تحقيق، مطالعه و پژوهش در حوزه شناسايي مخاطرات با استفاده از پتانسيل مشاوران ذيصلاح، شرکت‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي.
9) مطالعه و پژوهش در حوزه‌ي آسيب شناسي، علل پيدايش و بروز آسيب‌ها، تبعات محيطي و محاطي، بررسي و تدوين راهکارهاي پيشگيرانه، مواجهه و درمان( در زمان بروز) با استفاده از پتانسيل مشاوران، شرکت‌ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي.
10) شناسايي، احصاء و تدوين نحوة بکارگيري منابع ملّي، استاني ، منطقه‌اي، کشوري ( منابع مادي و انساني)، دولتي و غيردولتي، داخلي ، خارجي و... در راستاي پيشگيري و کاهش آثار حوادث غيرمترقبه.
11) ارتقاء دانش فني، تخصصي و عمومي کارکنان صنعت از طريق طراحي، تدوين و ابلاغ ادوار آموزشي (تخصصي و عمومي) و تدوين و ابلاغ تقويم آموزشي ساليانه در سطح صنعت.
12) شناسايي، احصاء و نحوة بکارگيري فن‌آوري‌هاي نوين در راستاي کاهش خطرپذيري و مديريت بحران  (بخش‌هاي مخابراتي و بهره‌گيري از انواع سيستم‌هاي هوشمند سمعي و بصري، سنجنده‌ها و...)
13) ارتقاء دانش فني و تخصصي در سطح صنعت از طريق برگزاري سمينارهاي تخصصي و آموزشي در سطح ملّي، منطقه‌اي ، استاني و کشوري .
14) کنترل و اعمال نظارت حاکميتي در راستاي اجراي بهينه قوانين، مقررات، دستورالعمل‌ها، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها.
15) نيازسنجي، طراحي و تدوين تقويم برگزاري مانورهاي تخصصي در سطوح شهري، استاني، منطقه‌اي و کشوري براساس دستورالعمل نحوة تدوين سناريو و برگزاري مانورهاي تخصصي.
16) فرهنگ سازي و ارتقاء دانش پيشگيرانه و نحوة رفتار در مواقع بروز بحران از طريق استفاده از پتانسيل‌هاي رسانه‌اي( ملّي و استاني)، آموزش‌هاي همگاني و... .
17) احصاء ميزان آب و برق اضطراري مورد نياز در زمان بروز بحران و برنامه‌ريزي و تهيه دستگاه‌هاي تصفيه و بسته بندي پرتابل، مولدهاي توليد برق اضطراري و... .
18) انجام امور محوله از سوي سازمان‌هاي سياست‌گذار و برنامه ريز مرتبط ( از قبيل سازمان مديريت بحران کشور و کارگروه‌هاي تخصصي موجود در هيئت و بدنه دولت).
19) طراحي، تدوين و راه‌اندازي مراکز فرماندهي حادثه (ICS: Incident Command System)


                                         

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
مهندس میثم جعفرزاده

شماره تماس: 81606515
 

معاون مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
مهندس جلال جهان بخشی

شماره تماس: 81606514
 
 
کارشناسان دفتر

مهندس مهدی نخست
شرح وظایف:
 • تهيه و تدوين سیاستگذاری ها و برنامه جامع
 • تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل ها
 • نظارت بر اعتبارات طرح‌ها و پروژه‌ها
 • نظارت بر فرایند انتصاب دبیران
 • بررسی و نظارت بر ساختار و تشکیلات

شماره تماس: 81607071
 

مهندس مریم عامری
شرح وظایف:
 •  
شماره تماس: 81606518
 

 مهندس محمد حیدری زاده
شرح وظایف:
 • شناسايي و سطح بندي تاسيسات
 • سازماندهي و ساماندهي محصولات کاربردی
 • نظارت و ارزيابي عملکرد سالانه شرکت‌ها

شماره تماس: 81606516
 

مهندس  مهدی نجاتی
شرح وظایف:
 • نظارت و ارزیابی فنی مشاوران فعال صنعت آب و برق
 • تدوين، بررسی و تصویب سناریوی مانورها
 • تهيه بانک اطلاعات کمیته ها و دبيران
 • پايش و تهیه گزارش وقوع حوادث
 • تهیه بانک اطلاعات جغرافيايي
 

شماره تماس: 81606123
 

همکاران دفتر

مسئول امور دفتری
سارا سخایی
شماره تماس: 81606514

 

متصدی امور دفتری
رامین کریمی
شماره تماس: 81606515