مرکز تخصصی آموزش های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

چهارمین همایش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو