مجله های علمی

مجله های داخلی

عنوان مجله سایت
نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران http://www.joem.ir/
نشریه علمی - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران  http://www.dpmk.ir/
نشریه علمی - ترویجی پدافند غیر عامل http://journals.ihu.ac.ir/index.php/pd
نشریه علمی - پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری http://journals.ihu.ac.ir/index.php/ecdj/index
نشریه علمی - پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین http://journals.ihu.ac.ir/index.php/adst
نشریه علمی- پژوهشی امنیت ملی http://journals.sndu.ac.ir/fam/fa/
نشریه علمی- پژوهشی مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی http://journals.sndu.ac.ir/fmbrdr/fa/
نشریه علمی- پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک  http://journals.sndu.ac.ir/fmds/fa/
نشریه علمی - پژوهشی سیاست دفاعی http://journals.ihu.ac.ir/index.php/dpj
نشریه علمی- پژوهشی مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی http://sspp.iranjournals.ir
نشریه علمی-پژوهشی امنیت پژوهی  http://new.ap-q.ir
نشریه علمی-ترویجی پدافند غیرعامل و امنیت http://new3.ap-q.ir
نشریه علمی-پژوهشی آفاق امنیت  http://journals.ihu.ac.ir/index.php/ps/index
نشریه علمی-ترویجی منادی(امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات(افتا)) http://monadi.isc.org.ir

مجله های بین المللی

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/15396924 Risk Analysis
http://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijram International Journal of Risk Assessment and Management
http://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-disaster-risk-reduction International Journal of Disaster Risk Reduction
https://link.springer.com/journal/13753 International Journal of Disaster Risk Science