کمیته تخصصی

مشخصات کمیته تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

در اجراي مصوبات کارگروه مشترک مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو در امور "آب و آبفا" و "برق و انرژي" و با توجه به ضرورت بررسي تخصصي و کارشناسی موضوعات ارجاعي از کارگروه­هاي تخصصي و تهيه دستور كار و گزارش­هاي مورد نياز کارگروه‌هاي مذکور،کمیته تخصصي مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو تشکیل شده است.

اعضاي اصلي کميته تخصصی شامل افراد ذیل مي‌باشد :

-        معاون دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو (رئیس کميته).
-        کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو (دبیر کمیته).
-        نماینده هر يک از شرکت‌هاي مادرتخصصی.
-        نماینده مرکز بسیج وزارت نیرو.