دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی
1397/02/04
توجه به جایگاه آموزش، نهادینه سازی و ارتقای هر چه بیشتر کیفیت برگزاری دورههای آموزشی، نقش مؤثری در پرورش قابلیتهای دانشی، فنی و مهارتی ایجاد خواهد نمود، بر همین اساس این دستورالعمل تهیه گردیده است.