قابل توجه مشاوران (سقف آموزش مورد نیاز مشاوران)
1395/10/15
نظر به اینکه تعداد قابل‌توجهی از مشاوران در تماس‌های مکرر، عدم وجود مستندات معتبر تا سقف اعلام‌ شده در آیین‌نامه را برای آموزش سرگروه، افراد فنی الزامی امتیازآور و سایر افراد فنی را اعلام نموده‌اند، بدینوسیله سقف حداقل آموزش مورد نیاز صرفاً برای پایه 3 و حداکثر برای مدت یک سال به ترتیب 30 و 20 و 10 ساعت تعیین می‌گردد.
بدیهی است مشاوران برای ارتقایی پایه و تمدید صلاحیت (حداکثر یک سال از تاریخ تائید) باید مدارک معتبر تا سقف مندرج در آیین‌نامه را ارائه نمایند.
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو