کتــاب و مجله

کتاب و طرح های مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در سیستم های تامین آب

آشنايي با بمبهاي الكترومغناطيسي

مجله

عنوان مجله سایت
نشریه علمی - پژوهشی مدیریت بحران http://www.joem.ir
نشریه علمی - ترویجی دانش پیشگیری و مدیریت بحران  http://www.dpmk.ir
نشریه علمی - ترویجی پدافند غیر عامل http://journals.ihu.ac.ir/index.php/pd
نشریه علمی - پژوهشی پدافند الکترونیکی و سایبری http://journals.ihu.ac.ir/index.php/ecdj/index
نشریه علمی - پژوهشی علوم و فناوری های پدافند نوین http://journals.ihu.ac.ir/index.php/adst
Natural Hazards Review
 
http://ascelibrary.org/journal/nhrefo
Structural Safety
 
http://www.journals.elsevier.com/structural-safety
Accident Analysis & Prevention
 
http://www.journals.elsevier.com/accident-analysis-and-prevention
Journal of Hazardous Materials
 
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-hazardous-materials
Journal of Loss Prevention in the Process Industries
 
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-loss-prevention-in-the-process-industries
Journal of Safety Research
 
http://www.journals.elsevier.com/journal-of-safety-research
Reliability Engineering & System Safety
 
http://www.journals.elsevier.com/reliability-engineering-and-system-safety

نشریه علمی - پژوهشی امنیت ملی http://www.sndu.ac.ir/journals/fam
نشریه علمی - پژوهشی آمایش محیط http://ebtp.malayeriau.ac.ir
نشریه علمی - پژوهشی آمایش سرزمین https://jtcp.ut.ac.ir/
نشریه علمی - پژوهشی امنیت پژوهی http://www.ap-q.ir
نشریه علمی - پژوهشی مطالعات دفاعی استراتژیک http://www.sndu.ac.ir/journals/fmds
نشریه علمی - ترویجی مدیریت و پژوهش های دفاعی http://journals.ihu.ac.ir/index.php/mdr
نشریه علمی - پژوهشی آفاق و امنیت http://journals.ihu.ac.ir/index.php/ps/index
نشریه علمی - پژوهشی تحلیل فضایی مخاطرات محیطی http://jsaeh.khu.ac.ir
نشریه علمی - پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی http://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/index
نشریه علمی - پژوهشی مخاطرات محیط طبیعی http://jneh.usb.ac.ir

نشریه علمی-پژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی http://energy.kashanu.ac.ir/index.php?&slct_pg_id=38&sid=1&slc_lang=fa
نشریه علمی ترویجی انرژی ایران http://www.necjournals.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1
نشریه علمی پژوهشی تحقیقات مدلسازی اقتصادی http://jemr.khu.ac.ir/
نشریه علمی- پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران http://www.ieijqp.ir/index.php?slc_lang=fa&slc_sid=1
نشریه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد انرژی http://www.iiesj.ir/
نشریه علمی و پژوهشی مدلسازی در مهندسی http://modelling.journals.semnan.ac.ir/
نشریه علمی- پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز http://tjee.tabrizu.ac.ir/
نشريه علمی پژوهشی مهندسي  برق و الکترونيک ايران http://www.jiaeee.org/
نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران http://jiee.atu.ac.ir/
نشریه علمی پژوهشی پژوهشنامه اقتصادی http://joer.atu.ac.ir/
نشریه علمی پژوهشی پژوهش های اقتصادی http://ecor.modares.ac.ir/
نشریه علمی پژوهشی  پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی http://egdr.journals.pnu.ac.ir/
نشریه علمی پژوهشی تحقیقات اقتصادی https://jte.ut.ac.ir/
نشریه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربری در ایران http://aes.basu.ac.ir/
نشریه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری http://iueam.ir