آموزش

دوره های آموزشی

جدول دوره هاي مرتبط با دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو قابل اجرا در صنعت آب و برق

لیست دوره های مورد تایید

موسسات آموزشی مورد تایید

موسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق