دوره های آموزشی

جدول دوره هاي مرتبط با دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو قابل اجرا در صنعت آب و برق

لیست دوره های مورد تایید

اساتید مورد تایید

جدول اساتید مورد تایید دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل وزارت نيرو